Thời khóa biểu các lớp Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 24/06/2024

240624.TKB-tuần-43_NH23_24_46TC
 240624.TKB-tuần-43_NH23_24_47TCm
240624.TKB-tuần-43_NH23_24_CĐ

Ý kiến của bạn