Thời khóa biểu các lớp Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 17/06/2024

170624.TKB-tuần-42_NH23_24_46TC
170624.TKB-tuần-42_NH23_24_47TC
170624.TKB-tuần-42_NH23_24_CĐ

Ý kiến của bạn