Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước

Ngày 27 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 40/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Nghị định này đã tháo gỡ những vướn mắc cho các tổ chức về yêu cầu năng lực tối thiểu trong việc bố trí nguồn nhân lực quản lý khai thác đập, hồ chứa nước. Theo đó, nhân sự quản lý, khai thác “được phép bố trí làm việc kiêm nhiệm nhưng phải đảm bảo quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo pháp luật lao động và đảm bảo đủ năng lực để vận hành, khai thác các công trình được giao” khi quản lý, vận hành khai thác đồng thời nhiều đập, hồ chứa nước, không phải đảm bảo về số lượng nhân lực tăng lên tương ứng theo số lượng đập, hồ chứa nước của đơn vị được quản lý như trước đây.

Nắm bắt được những thay đổi theo tinh thần của Nghị định số 40/2023/NĐ-CP, SBA đã đặt vấn đề với Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung và ký hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý, khai thác đập, hồ chứa cho 07 kỹ sư chuyên ngành thủy lợi là cán bộ nhân viên Công ty. Trong quá trình tham gia khóa đào tạo từ ngày 22/8/2023 đến ngày 28/8/2023, các cán bộ nhân viên Công ty đã tiếp thu, chia sẻ được nhiều kinh nghiệm hữu ích trong công tác quản lý an toàn hồ đập.

Các học viên tham dự lễ khai mạc

Các cán bộ nhân viên Công ty đã hoàn thành tốt khóa học và được cấp Chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo Quyết định số 101/QĐ-CKT-ĐT ngày 06/9/2023, đảm bảo yêu cầu về năng lực trong quá trình quản lý, vận hành khai thác đập, hồ chứa nước với các công trình của Công ty đang quản lý vận hành.

Sưu tầm: Thái Bình; Nguồn: https://www.songba.vn/

Ý kiến của bạn