Thời khóa biểu các lớp Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 29/05/2023

290523.TKB-tuần-39_NH22_23_44TC
290523.TKB-tuần-39_NH22_23_45TC
290523.TKB-tuần-39_NH22_23_46TC
290523.TKB-tuần-39_NH22_23_CĐ

Ý kiến của bạn