Thời khóa biểu các lớp Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 08/05/2023

080523.TKB-tuần-36_NH22_23_CĐ
080523.TKB-tuần-36_NH22_23_46TC
080523.TKB-tuần-36_NH22_23_45TC
080523.TKB-tuần-36_NH22_23_44TC

Ý kiến của bạn