1
Bạn cần hỗ trợ?
Căn cứ CV số 1519/UBND-KGVX ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam; HSSV toàn trường nghỉ học từ 23/3/2020 đến hết ngày 29/3/2020.Trong thời gian nghỉ học HSSV tự làm các bài tập, các nội dung GV đã hướng dẫn không được tụ tập nơi đông người. Thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế. 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article