1
Bạn cần hỗ trợ?

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ, KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 14 Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235. 3861282 – 3864207 (DĐ 0983222364)

Email: ckt@mard.gov.vn hoặc: vietbihoian@gmail.com

Mã số thuế: không

Thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo nghề

- Loại gói thầu:

X

Xây lắp Mua sắm hàng hóa Phi tư vấn Hỗn hợp

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo nghề

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo nghề

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn – Một túi hồ sơ

6. Thời gian bán HSMT: từ 10 giờ 00, ngày 28 tháng 6 năm 2019 đến trước 10 giờ 00, ngày 19 tháng 7 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thuỷ lợi miền Trung, Số 14 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235. 3864206;

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 12.000.000 đồng Việt Nam (Mười hai triệu đồng chẵn);

+ Hình thức bảo đảm: Thư Bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 19 tháng 7 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 19 tháng 7 năm 2019

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article