1
Bạn cần hỗ trợ?

THÔNG BÁO

Thi lần 2 các môn học/mô đun chưa đạt yêu cầu trong năm học 2017-2018
đối với các lớp khóa 09CĐ và 41TC

 

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

Căn cứ vào Quy chế đào tạo Trung cấp và Cao đẳng hệ chính quy, Nhà trường tổ chức thi lần 2 cho học sinh sinh viên các môn học/ mô đun chưa đạt yêu cầu trong năm học 2017-2018 như sau:

TT

Môn thi

Lớp

Ngày thi

1

Cơ học cơ sở

Các lớp khóa 09CĐ

17h30, Thứ 3

16/10/2018

2

Kỹ thuật điện

Các lớp khóa 09CĐ

3

Anh văn

Các lớp khóa 41TC

4

Chính trị

Các lớp khóa 09CĐ

17h30, Thứ 4

17/10/2018

5

Pháp luật

Các lớp khóa 41TC

6

Sức bền vật liệu

09TNN1

7

Địa chất công trình

09CTT1

17h30, Thứ 5

18/10/2018

8

Tin học

Các lớp khóa 41TC

9

Pháp luật

Các lớp khóa 09CĐ

17h30, Thứ 6

19/10/2018

10

Chính trị

Các lớp khóa 41TC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article