1
Bạn cần hỗ trợ?

THÔNG BÁO  

           Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc  

               Căn cứ kế hoạch và nội dung chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường của Tiểu ban 2, nhà trường sẽ phát hành Tập san khoa học số 01 của trường vào tháng 05/2016. Hiện nay đã có nhiều các cá nhân gửi các bài viết trong tập san về phòng KHCN & HTQT (xem danh mục đính kèm bên dưới). 

               Để việc phát hành Tập san khoa học được phong phú và đa dạng về nội dung cũng như các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại trường, nhà trường đề nghị CCVC trong trường tiếp tục gửi thêm các bài viết cho Tập san khoa học. Thời gian thực hiện  đến ngày 15 tháng 3 năm 2016. Bài viết gửi bằng file dữ liệu về phòng KHCN & HTQT theo địa chỉ: dongckt@gmail.com

               Đối với các bài viết đã đăng ký nhưng tác giả còn đang hoàn thiện thì đề nghị gửi bản chính thức về phòng KHCN & HTQT theo thời gian trên. 

               Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khai nội dung thông báo này đến tất cả CCVC trong đơn vị để thực hiện.

 

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác