1
Bạn cần hỗ trợ?

LIÊ                LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỘI AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36 / LĐLĐ Hội An, ngày 20 tháng 7 năm 2019

V/v vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến
“Giải pháp quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”

Kính gửi: Các CĐCS trực thuộc

Thực hiện Công văn số 238/LĐLĐ ngày 17/7/2019 của Liên đoàn lao động Tỉnh về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến “Giải pháp quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đề nghị các CĐCS trực thuộc triển khai sâu rộng, tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia dự thi, đồng thời vận động người thân, gia đình tham gia hưởng ứng để cuộc thi thành công tốt đẹp, đảm bảo các quy định của Ban tổ chức, cụ thể như sau:

I. Đối tượng tham gia Cuộc thi:

- Đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn trong Tỉnh Quảng Nam

- Cá nhân trong cả nước quan tâm tới các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

II. Nội dung:

Tìm hiểu Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (DSM), sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

III. Hình thức thi:

- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên Cổng thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ:congdoanquangnam.org.vn

- Người tham gia phải đăng ký thành viên theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử rồi dự thi theo thời gian quy định của Ban tổ chức cuộc thi.

* Lưu ý: khi đăng ký thành viên, đề nghị gắn với tên đơn vị để Thường trực LĐLĐ Thành phố tiện theo dõi việc thi đua của các đơn vị.

- Ví dụ: NGUYỄN VĂN ANH- CĐCS PHƯỜNG CỬA ĐẠI, tên đăng ký thành viên: vananhubcuadai.

- Mỗi 01 kỳ thi (2 tuần) gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán tổng số người tham gia dự thi của kỳ đó.

IV. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu giải pháp quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” năm 2019 gồm 3 kỳ.

- Kỳ 01:Bắt đầu lúc 7h30 ngày 29/7/2019 và kết thúc lúc 23 giờ00 ngày 09/8/2019.

-Kỳ 02 :Bắt đầu lúc 7h30 ngày 12/8/2019 và kết thúc lúc 23h00 ngày23/8/2019.

-Kỳ 03:Bắt đầu lúc 7h30 ngày 26/8/2019 và kết thúc lúc 23 giờ00 ngày 06/9/2019.

- Trao thưởng tổng kết cuộc thi vào ngày 13/9/2019.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các CĐCS triển khai thực hiện đạt kết quả và xem đây là tiêu chí thi đua năm 2019 của các CĐCS trực thuộc.

Ghi chú: Thông tin cuộc thi được đăng tải đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: congdoanquangnam.org.vn

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                                                                                                  CHỦ TỊCH
- Như trên
- Lưu

                                                                                                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                          Nguyễn Đình Hòa

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article