1
Bạn cần hỗ trợ?

Cơ cấu tổ chức

Đảng ủy

Ban chấp hành đảng bộ trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Ban Giám hiệu

Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Trung tâm quan trắc môi trường

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Phòng Quản trị và Đầu tư

Phòng Quản trị và Đầu tư trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Kinh tế và Du lịch

Khoa Kinh tế và Du lịch trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung
12