NCKH - PVSX

Tạp chí giáo dục quốc tế định kỳ

Tạp chí International Higher Education - IHE là ấn phẩm định kỳ hàng quý của Trung tâm Giáo dục Đại học Quốc Tế, Boston College, Hoa Kỳ

Thông báo về việc đăng ký bài viết trong Tập san khoa học trường năm 2016

Để việc phát hành Tập san khoa học được phong phú và đa dạng về nội dung cũng như các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại trường, nhà trường đề nghị CCVC trong trường tiếp tục gửi thêm các bài viết cho Tập san khoa học. Thời gian thực hiện đến ngày 15 tháng 3 năm 2016

Các bài viết đã đăng trong tập san khoa học trường năm 2012-2013