CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Tên nghề: QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY NÔNG

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên.

Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 06

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề và thái độ nghề nghiệp

+ Kiến thức:

- Trình bày được nội dung về kĩ thuật an toàn và bảo hộ lao động.

- Trình bày đ­ược phư­ơng pháp vận hành cống nội đồng theo quy trình quy phạm.

- Trình bày nội dung công tác quản lý khai thác công trình trên hệ thống kênh nội đồng và hồ chứa nhỏ.

- Trình bày nội dung công tác quản lý khai thác thường xuyên kênh nội đồng trong hệ thống thủy nông.

- Trình bày được cách thi công và tu bổ công trình trên hệ thống kênh nội đồng.

+ Kỹ năng:

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn và vệ sinh môi tr­ường trong vận hành, bảo d­ưỡng cống và công trình thủy nông.

- Thực hiện được việc quản lí khai thác thường xuyên hệ thống kênh, công trình trên kênh nội đồng và công trình hồ chứa nhỏ.

- Thi công và tu bổ được các công trình đơn giản trong hệ thống thủy nông.

+ Thái độ:

- Cẩn thận sáng tạo, chịu khó học hỏi.

- Đảm bảo an toàn, tổ chức nơi làm việc linh hoạt.

2. Cơ hội việc làm:

Học viên hoàn thành chương trình học tập có thể làm việc đư­ợc ở các xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc các công ty khai thác công trình thủy lợi, các tổ, hội dùng nước. Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 03 tháng.

- Thời gian học tập: 12 tuần.

- Thời gian thực học: 440 giờ.

- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ).

2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu

- Thời gian học tập: 480 giờ

- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 96 giờ

+ Thời gian học thực hành: 344 giờ

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN HỌC TẬP

TT

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ 01

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

60

12

42

6

MĐ 02

Quản lý khai thác công trình trên hệ thống kênh

86

18

62

6

MĐ 03

Quản lý khai thác thường xuyên kênh nội đồng trong hệ thống thủy nông

86

16

64

6

MĐ 04

Vận hành bảo dưỡng cống nội đồng

86

16

64

6

MĐ 05

Kỹ thuật thi công tu bổ công trình

86

24

56

6

MĐ 06

Vận hành bảo dưỡng tủ điện điều khiển cống

60

12

42

6

ÔN THI VÀ KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC

16

TỔNG CỘNG

480

98

330

52

*Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề. Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp “Quản lý công trình thủy nông” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp. Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập mô đun 01: “Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động”, mô đun 05: “Kỹ thuật thi công tu bổ công trình” cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.

Chương trình gồm 6 mô đun như sau:

- Mô đun 01: “Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động” có thời gian đào tạo là 60 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 42 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung cơ bản quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo Luật Lao động, các biện pháp kỹ thuật an toàn, liên hệ trong việc quản lý khai thác hệ thống thủy nông.

- Mô đun 02: “Quản lý khai thác công trình trên hệ thống kênh” có thời gian đào tạo là 86 giờ trong đó có 18 giờ lý thuyết, 62 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích quản lý khai thác được các công trình trên kênh, vận hành được công trình cống đầu mối, biết khai thác và sử dụng công trình hồ chứa.

- Mô đun 03: “Quản lý khai thác thường xuyên kênh nội đồng trong hệ thống thuỷ nông” có thời gian đào tạo là 86 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 64 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích thực hiện được các công việc thường xuyên trong quản lý kênh nội đồng, bảo vệ kênh nội đồng, sửa chữa được các hư hỏng nhỏ trên đường kênh nội đồng.

- Mô đun 04: “Vận hành, bảo dưỡng cống nội đồng” có thời gian đào tạo là 86 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 64 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích vận hành đúng quy trình đóng mở cống nội đồng, sử dụng được dụng cụ, trang thiết bị phục vụ tháo, lắp, bảo dưỡng, thay thế các chi tiết cho tời, vít nâng, cánh cống, sử dụng dụng cụ trong quá trình thực hành theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu về an toàn.

- Mô đun 05: “Kỹ thuật thi công tu bổ công trình” có thời gian đào tạo là 86 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 56 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích tính chọn được các vật liệu xây dựng cần thiết phục vụ cho công việc, thực hiện được các công tác xây lát, công tác đất trong quá trình sửa chữa các công trình, tạo được mái dốc, tạo được độ nghiêng đúng tiêu chuẩn.

- Mô đun 06: “Vận hành, bảo dưỡng tủ điện điều khiển cống” có thời gian đào tạo là 60 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 42 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích trình bày được nguyên lý các mạch điện điều khiển cống, mạch điều trực tiếp qua thiết bị đóng cắt bằng tay, mạch điều khiển qua nút bấm và khởi động từ, hiểu được quy trình vận hành, bảo dưỡng mạch điện trên các tủ điều khiển. Thực hiện được công việc vận hành, bảo dưỡng các mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:

Số TT

Mô đun kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

1

Kiến thức nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kỹ năng nghề

Bài kiểm tra thực hành

Không quá 8 giờ

3. Các chú ý khác:

Trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở (quan sát đập, cống, hồ nhỏ…) và tham gia vào quá trình quản lý trong thời gian phù hợp với chương trình đào tạo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article