1
Bạn cần hỗ trợ?
- Căn cứ Nghị định 14/2017/NĐ - CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Quyết định số 630/QĐ - TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển Dạy nghề thời kì 2011 - 2020;

- Căn cứ Quyết định số 899/QĐ - TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020;

- Căn cứ đề nghị của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,
Ngày 27 tháng 11 năm 2017, KT/Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội - Lê Quân đã kí Quyết định số 1836/QĐ - BLĐTBXH quyết định phê duyệt ngành nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.
Theo Quyết định, Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung được chọn 4 ngành:: Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước; Cấp, thoát nước; Công nghệ kỹ thuật môi trường trong 31 ngành, nghề trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng đang đào tạo tại trường.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article