. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
        THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 48 Từ 24/6/19 đến #####            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 18h00           Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U PTH NH/102V 203U Phòng TH MT/ 101V CKT +NTDT 101U 104V 102U 103U 101V 104 V TN TN TN TN TN 103V 203V   104V 202V 203V VPCTy
Thứ 2                     18h00 thi Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp              
24/6/19                   TCDN              
Thứ 3 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi   14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi   14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi  
25/6/19 Phục vụ LT NV Bar KC QTCSDL TLUX TLUX AVCN VL PLTN&MT   TCTC KTTC XLN cấp KTDN2 Cơ KC Cơ KC  
Thứ 4                     18h00 thi              
26/6/19                   NLKT              
Thứ 5 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi   14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi   14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi  
27/6/19 ANKS Căm hoa TB QT mạng AV2 ANKS HĐH TL BĐĐC   TKCTDT KCCT XLN thải KTTM TLCS TLCS  
Thứ 6                                   AV1
28/6/19                                  
Thứ 7 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi   14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi           14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi AV1
29/6/19 NV Lưu trú ATTP CTTL DL&GT   TQDL MKT CSDL Vẽ điện PL Nhà ở KTDN1           AT QHTL LĐĐÔ 2 Tin KT GDQP GDQP  
Chủ nhật                                             AV1
30/6/19                                              
Môn học, mô đun kết thúc:          
Môn học, Mô đun mới: 10TNN2: Tiếng Anh căn bản (AV1)
Ghi chú: Trong tuần 48 (từ ngày 24/6/2019 trở đi) các lớp tiếp tục thi lần 1 các môn học đã kết thúc trong học kỳ II.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article