. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
        THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 47 Từ 17/6/19 đến #####            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 18h00           Sáng Sáng Cả ngày Cả ngày Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U PTH NH/102V 203U Phòng TH MT/ 101V CKT +NTDT 101U 104V 102U 103U 101V 104 V TN TN TN TN TN 103V 203V CSSX 104V 202V 203V VPCTy
Thứ 2 B&TT TCSK TNN DL&GT   AV3 AV2 LT1 KTĐ PL TN&MT KTDN1 Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp   ĐT&QL Thực hành mô đun Lắp đặt đường ống ngoài nhà Thực hành nghề nghiệp      
17/6/19 B&TT TCSK QLCT QT mạng NV bàn MKT AVCN AT BĐĐC (4 tiết)   ĐT&QL      
Thứ 3 B&TT TCSK TNN QT mạng   ATTP AV2 Phần cứng TL BĐĐC Thuế 14h00 thi KTTC 14h00 thi 14h00 thi  
18/6/19 B&TT TCSK QLCT DL&GT VHAT MKT Phần cứng AT TĐ1 (4 tiết) KTTC CTĐM ĐCCT MT  
Thứ 4 B&TT TCSK TNN QT mạng   AV3 AV2 LT1 TL   KTDN1 AT KTTC      
19/6/19 B&TT TCSK VHTB DL&GT NV bàn MKT AVCN KTĐ   (4 tiết) AT CTĐM      
Thứ 5 B&TT TCSK       VHAT AV2 Phần cứng KTĐ 14h00 thi       14h00 thi 14h00 thi  
20/6/19 B&TT TCSK     ATTP MKT Phần cứng AT Thổ nhưỡng       VLXD VLXD  
Thứ 6 B&TT Ôn thi NV bar 14h00 thi 14h00 thi   AV3 AV2 LT1     18h00 thi 14h00 thi 14h00 thi Ôn thi KTDN2      
21/6/19 B&TT thi vào 25/6/2019 TV&ĐCTV LT1 NV bàn MKT Phần cứng     AV1 TK đập KTTNN thi vào 25/6/2019      
Thứ 7                 7h30 thi 7h30 thi                     7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi
22/6/19                 Vẽ KT PLĐĐ                     PL PL CHKC
Chủ nhật                     KTDN1                       7h30 thi
23/6/19                     (4 tiết)                       BVMT
Môn học, mô đun kết thúc: 41TH: QT mạng, DL> 42LT: MKT; 42TH: AVCN; 42 ĐN: TL; 42 ĐĐ : PL TN&MT, BĐĐC; 42KT: KTDN1; 09CTT1: AT; 09TNN1: KTTC;          
Môn học, Mô đun mới: 41TL:
Ghi chú: Từ tuần 47 (từ ngày 17/6/2019 trở đi) các lớp thi lần 1 các môn học đã kết thúc trong học kỳ II.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article