. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
        THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 46 Từ 10/6/19 đến #####            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 17h30           Sáng Sáng Cả ngày Cả ngày Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U PTH NH/102V 203U Phòng TH MT/ 101V CKT +NTDT 101U 104V 102U 103U 101V 104 V TN TN TN TN TN 103V 203V 202U 104V 202V 203V VPCTy
Thứ 2 Phục vụ LT TCSK TB DL&GT   AV3 AV2 Phần cứng KTĐ PL TN&MT KTDN1 Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp AT KTTC Thực hành mô đun Lắp đặt đường ống ngoài nhà Thực hành nghề nghiệp 4/4 Cơ KC Cơ KC  
10/6/19 (4 tiết) NV bar TNN QT mạng NV bàn MKT LT1 AT BĐĐC (4 tiết) Dự toán ĐT&QL VLXD VLXD  
Thứ 3 B&TT TCSK CTTL QT mạng   ATTP AV2 LT1 KTĐ PL Nhà ở KTDN1 TCTC QHTL TLCS TLCS  
11/6/19 (4 tiết) NV bar QLCT DL&GT VHAT MKT Phần cứng TL TĐ1 (4 tiết) TKCTDT CTĐM Cơ KC Cơ KC  
Thứ 4 Phục vụ LT TCSK VHTB QT mạng   AV3 AV2 LT1 TL PL TN&MT KTDN1 AT KTTC TV TV&ĐCTV  
12/6/19 (4 tiết) NV bar TNN DL&GT NV bàn ANKS Phần cứng AT BĐĐC (4 tiết) Dự toán ĐT&QL VLXD VLXD  
Thứ 5 B&TT TCSK QLCT QT mạng   VHAT AV2 LT1 KTĐ PL Nhà ở Thuế TCTC QHTL TLCS TLCS  
13/6/19 (4 tiết) MT&VS VHTB DL&GT ATTP MKT Phần cứng TL TĐ1 (4 tiết) TKCTDT CTĐM Cơ KC Cơ KC  
Thứ 6 Phục vụ LT NV bar VHTB DL&GT   AV3 AV2 Phần cứng KTĐ PL TN&MT KTDN1 AT KTTC TV TV&ĐCTV 13h30 thi
14/6/19 (4 tiết) (4 tiết) TNN QT mạng NV bàn MKT LT1 AT BĐĐC (4 tiết) Dự toán ĐT&QL Cơ KC Cơ KC VLXD
Thứ 7                                             13h30 thi
15/6/19                                             TLCS
Chủ nhật                     KTDN1                       13h30 thi
16/6/19                     (4 tiết)                       TV&ĐCTV
Môn học, mô đun kết thúc: 41LT: Phục vụ LT; 41NH: NV bar; 41TL: TB, CTTL; 42 NH: MKT, ANKS; 42ĐĐ: PL Nhà ở; 09CTT1: TCTC, TKCTDT; 09TNN1: QHTL; 10CTT+10TNN VLXD, TLCS; 10CTT: TV          
Môn học, Mô đun mới: 41TL: Quản lý, vận hành công trình thủy lợi (QLCT); Quản lý vận hành trạm bơm nông nghiệp (VHTB)
Ghi chú: Ghép lớp 10CTT và lớp 10TNN1 học các môn VLXD, TLCS và Cơ KC tại phòng 202V.
  Từ tuần 47 (từ ngày 17/6/2019 trở đi) các lớp thi lần 1 các môn học đã kết thúc trong học kỳ II.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article