. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
        THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 44 Từ 27/5/19 đến 2/6/19            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 17h30           Cả ngày Sáng Sáng Cả ngày Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U PTH NH/102V 203U Phòng TH MT/ 101V CKT +NTDT 101U 104V 102U 103U 101V 104 V TN TN TN TN TN XTH 203V 202U 104V 202V 203V VPCTy
Thứ 2 Phục vụ LT NV bar TB QT mạng Ôn thi CSDL AV2 AV2 Phần cứng Vẽ điện PL Nhà ở KTDN1           Thực tập tay nghề xây dựng 4/5 KTTC Thực hành mô đun Vận hành công trình xử lý nước thải Thực hành nghề nghiệp 2/4 VLXD VLXD  
27/5/19 (4 tiết) (4 tiết) CTTL DL&GT TLUX ANKS LT1 VL BĐĐC (4 tiết) QHTL TV TV&ĐCTV  
Thứ 3 NV Lưu trú NV bar CTTL QT mạng 14h00 thi CSDL TQDL ĐK CSDL KTĐ PL TN&MT TCDN ĐT&QL TLCS TLCS  
28/5/19 B&TT MT&VS TNN DL&GT NV bàn MKT AVCN TL BĐĐC (4 tiết) CTĐM Cơ KC Cơ KC  
Thứ 4 NV Lưu trú NV bar TB QT mạng   AV2 AV2 Phần cứng Vẽ điện PL Nhà ở KTDN1 KTTC Cơ KC Cơ KC  
29/5/19 (4 tiết) (4 tiết) CTTL DL&GT TLUX ANKS LT1 Vẽ điện BĐĐC (4 tiết) QHTL TV TV&ĐCTV  
Thứ 5 NV Lưu trú ATTP TNN QT mạng   NV bàn ĐK CSDL KTĐ PL TN&MT TCDN ĐT&QL TLCS TLCS  
30/5/19 B&TT MT&VS TB DL&GT NV bàn MKT AVCN TL BĐĐC (4 tiết) CTĐM Cơ KC Cơ KC  
Thứ 6 Phục vụ LT NV bar TB QT mạng   AV2 AV2 Phần cứng Vẽ điện PL Nhà ở KTDN1 KTTC VLXD VLXD  
31/5/19 (4 tiết) (4 tiết) CTTL DL&GT TLUX ANKS LT1 Vẽ điện BĐĐC (4 tiết) QHTL TV TV&ĐCTV Tin ĐC
Thứ 7                                             Tin ĐC
1/6/19                                              
Chủ nhật                     TD                       Tin ĐC
2/6/19                                              
Môn học, mô đun kết thúc: 41TL: VL; 42NH: TQDL, TLUX; 42TH: CSDL; 42KT: TCDN; 10TNN2: Tin ĐC          
Môn học, Mô đun mới: 41TH&TH21: Phần cứng máy vi tính/Quản trị mạng (Phần cứng/QT mạng); 42TH: Lập trình cơ bản (LT1); 42 ĐN: Vẽ điện
Ghi chú: Ghép lớp 10CTT và lớp 10TNN1 học các môn VLXD, TLCS và Cơ KC tại phòng 202V.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article