. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
        THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 43 Từ 20/5/19 đến 26/5/19            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 17h30           Cả ngày Sáng Sáng Cả ngày Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U PTH NH/102V 203U Phòng TH MT/ 101V CKT +NTDT 101U 104V 102U 103U 101V 104 V TN TN TN TN TN XTH 203V 202U 104V 202V 203V VPCTy
Thứ 2 Phục vụ LT NV bar TB QT mạng   AV2 AV2 HĐH VKT PL Nhà ở KTDN1           Thực tập tay nghề xây dựng 3/5 KTTC XLN cấp Thực hành nghề nghiệp 1/4 VLXD VLXD  
20/5/19 (4 tiết) (4 tiết) CTTL DL> TLUX ANKS DL> VL TĐ1 (4 tiết) QHTL VHCT cấp TV TV&ĐCTV  
Thứ 3 NV Lưu trú NV bar KC QTCSDL   TQDL ĐK CSDL KTĐ PL TN&MT TCDN ĐT&QL XLN thải TLCS TLCS  
21/5/19 B&TT   TNN (4 tiết)   NV bàn MKT AVCN TL BĐĐC (4 tiết) CTĐM VHCT thải Cơ KC Cơ KC  
Thứ 4 NV Lưu trú NV bar TB QT mạng   AV2 AV2 HĐH VKT PL Nhà ở KTDN1 KTTC XLN cấp VLXD VLXD  
22/5/19   (4 tiết) CTTL DL>   TLUX ANKS DL> VL TĐ1 (4 tiết) QHTL VHCT cấp TV TV&ĐCTV  
Thứ 5 NV Lưu trú ATTP KC QTCSDL   TQDL ĐK CSDL KTĐ PL TN&MT TCDN ĐT&QL XLN thải TLCS TLCS  
23/5/19 B&TT MT&VS TNN (4 tiết)   NV bàn MKT AVCN TL BĐĐC (4 tiết) CTĐM VHCT thải Cơ KC Cơ KC  
Thứ 6 Phục vụ LT NV bar TB QT mạng   AV2 AV2 HĐH VKT PL Nhà ở KTDN1 KTTC XLN cấp VLXD VLXD  
24/5/19 (4 tiết) (4 tiết) CTTL DL> TLUX ANKS DL> VL TĐ1 (4 tiết) QHTL VHCT cấp TV TV&ĐCTV Cơ KC
Thứ 7                                             Cơ KC
25/5/19                                              
Chủ nhật                     TD                       Cơ KC
26/5/19                                              
Môn học, mô đun kết thúc: 41T1: QTCSDL; 42NH: TQDL; 09CTN: XLN cấp, XLN thải; 10TNN2: Cơ KC          
Môn học, Mô đun mới: 41LT: Trả buồng và thnah toán (B&TT); 41NH: Bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh trong nhà hàng (MT&VS); 41TL: Kỹ thuật tài nguyên nước (TNN); 41T1+42TH: Cơ sở dữ liệu và giải thuật (DL>); 42NH: Nghiệp vụ bàn (NV bàn); 42LT: Marketting du lịch (MKT); An toàn và an ninh khách sạn (ANKS); 42 ĐN: Kỹ thuật điện (KTĐ); Thủy lực (TL); 42ĐĐ: Pháp luật nhà ở (PL nhà ở); Trắc địa phần lý thuyết (TĐ1), Bản đồ địa chính (BĐĐC); 09CTN: Vận hành công trình xử lý nước cấp (VHCT cấp); Vận hành công trình xử lý nước thải (VHCT thải); 10TNN1: Thủy văn và Địa chất thủy văn (TV & ĐCTV)
Ghi chú: Ghép lớp 10CTT và lớp 10TNN1 học các môn VLXD, TLCS và Cơ KC tại phòng 202V. Lớp 10TNN1 sẽ học Địa chất thủy văn (30 tiết) trước khi học Thủy văn (30 tiết)
  Ghép lớp 41T1 và lớp 42 TH học môn DL> tại phòng 101V hoặc phòng máy tính.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article