. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
        THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 42 Từ 13/5/19 đến 19/5/19            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 17h30           Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U PTH NH/102V 203U Phòng TH MT CKT +NTDT 101U 104V 102U 103U 101V 104 V TN TN TN TN TN 202V 203V 202U 104V 202V 203V VPCTy
Thứ 2 Kiểm tra các môn văn hóa cuối học kỳ 2 theo lịch riêng Kiểm tra các môn văn hóa cuối học kỳ 2 theo lịch riêng CTTL Kiemr tra văn hóa cuối học kỳ 2 theo lịch riêng   Kiểm tra các môn văn hóa cuối học kỳ 2 theo lịch riêng Kiểm tra các môn văn hóa cuối học kỳ 2 theo lịch riêng Kiểm tra các môn văn hóa cuối học kỳ 2 theo lịch riêng Kiểm tra các môn văn hóa cuối học kỳ 2 theo lịch riêng Kiểm tra các môn văn hóa cuối học kỳ 2 theo lịch riêng KTDN1           Thực tập tay nghề xây dựng 2/5 KTTC LĐ ĐÔ2 Tin KT TLCS TLCS  
13/5/19       CTĐM LĐ ĐÔ2 Tin KT TV MT  
Thứ 3 CTTL   TCDN ĐT&QL LĐĐÔ1 Tin KT VLXD VLXD  
14/5/19       QHTL LĐĐÔ1 Tin KT TV MT  
Thứ 4 CTTL   KTDN1 KTTC LĐ ĐÔ2 Tin KT TLCS TLCS  
15/5/19       CTĐM LĐ ĐÔ2 Tin KT TV MT  
Thứ 5 TB   TCDN ĐT&QL LĐĐÔ1 Tin KT VLXD VLXD  
16/5/19       QHTL LĐĐÔ1 Tin KT TV MT  
Thứ 6     TB               KTDN1 ĐT&QL LĐ ĐÔ1 Tin KT VLXD VLXD  
17/5/19                       QHTL LĐ ĐÔ1 Tin KT TLCS TLCS Tin ĐC
Thứ 7                                             Tin ĐC
18/5/19                                              
Chủ nhật                     TD                       Tin ĐC
19/5/19                                              
Môn học, mô đun kết thúc: 09CTN: LĐĐÔ1; 10TNN1: MT; 10TNN2: Tin ĐC          
Môn học, Mô đun mới:
Ghi chú: Ghép lớp 10CTT và lớp 10TNN1 học các môn VLXD, TLCS và Cơ KC tại phòng 202V.          
  Các lớp khóa 41 và 42 có học văn hóa (hệ GDTX) trong tuần 42 (từ ngày 13/5/2019 đến ngày 16/5/2019) sẽ kiểm tra học kỳ II theo lịch riêng
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article