Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo liên thông từ TCCN lên Cao đẳng

Ngành Quản lý đất đai

Chương trình đào tạo liên thông từ TCCN lên Cao đẳng

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Chương trình đào tạo liên thông từ TCCN lên Cao đẳng

Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Chương trình đào tạo liên thông từ TCCN lên cao đẳng

Ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước chuyên ngành Tưới tiêu cây trồng

Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên quản lý tài nguyên và môi trường trình độ trung cấp, có khả năng hỗ trợ các đơn vị quản lý hành chính triển khai chính sách tài nguyên và môi trường, thực hiện được việc giám sát, kiểm tra công tác thực hiện pháp luật môi trường ở cơ sở; thực hiện được những nội dung bảo vệ tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; Sử dụng được các trang thiết bị thông thường trong bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên kỹ thuật môi trường trình độ trung cấp, có khả năng vận hành được các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải… tại các công ty môi trường đô thị, các cơ sở sản xuất, công ty cung cấp thiết bị môi trường, hoá chất, tư vấn về môi trường, các cơ quan, tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng(CNKTXD) có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương xứng để đáp ứng các yêu cầu nhân lực cho ngành xây dựng.

Chương trình Đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (CNKTTNN) có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương xứng để đáp ứng các yêu cầu nhân lực cho ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Chương trình đào tạo ngành Kế toán hệ Cao đẳng

Đào tạo trở thành cử nhân cao đẳng ngành kế toán, có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh- quản lý và sức khoẻ tốt. Hiểu được những kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế - xã hội, nắm vững các kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kế toán trong một doanh nghiệp hay một đơn vị sự nghiệp. Có kỹ năng thực hành tốt về nghề nghiệp kế toán trong đơn vị.

Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai hệ Cao đẳng

Mục tiêu chương trình là đào tạo Cử nhân Quản lý đất đai trình độ cao đẳng, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quản lý đất đai, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
12