Môn học Số tiết Số tiết VLVH Số TC
TT Kiến thức Giáo dục đại cương  510 408 29
  I- Học phần bắt buộc: 465 372 27
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 1 30 24 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 2 30 24 2
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 4536 3
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 24 2
5 Tiếng Anh chuyên ngành 30 24 2
6 Giáo dục quốc phòng  90 72 5
7 Giáo dục thể chất 30 24 2
8 Pháp luật xây dựng 30 24 2
9 Toán đại cương 30 24 2
10 Toán ứng dụng 45 36 2
11 Vật lý đại cương 45 36 2
12 Hóa học đại cương 45 36 2
  II- Học phần tự chọn: (chọn 1 trong 3 học phần) 45 36 2
13 Xác xuất thống kê  30 24 2
14 Qui hoạch tuyến tính  30 24 2
15 Biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng 30 24 2
  Kiến thức cơ sở ngành 165 132 13
  I- Học phần bắt buộc 165 132 13
16 Cơ học cơ sở  45 36 3
17 Sức bền vật liệu  30 24 2
18 Cơ học kết cấu 30 24 2
19 Hình hoạ  30 24 2
20 Cơ học đất 30 24 2
21 Thuỷ lực công trình 30 24 2
  II. Học phần tự chọn:  0 0 0
  Kiến thức ngành 360 288 18
  I. Học phần bắt buộc 180 144 10
22 Kết cấu thép 45 36 2
23 Tổ chức quản lý công trình xây dựng 45 36 2
24 Kinh tế xây dựng 30 24 2
25 Nền móng 30 24 2
26 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 30 24 2
  II. Học phần tự chọn: Theo chuyên ngành đào tạo Chọn 4 học phần của từng chuyên ngành: 180 144 8
  1- CNKTXD Công trình thủy lợi 180 144 8
27 Công nghệ xây dựng công trình thuỷ lợi 45 36 2
28 Thiết kế đập 45 36 2
29 Thiết kế công trình dẫn nước 45 36 2
30 Quản lý dự án 45 36 2
  2- CNKTXD Công trình giao thông 180 144 8
31 Công nghệ xây dựng cầu giao thông 45 36 2
32 Công nghệ xây dựng công trình ngầm 45 36 2
33 Thiết kế công trình giao thông bộ 45 36 2
34 Thiết kế công trình giao thông thủy 45 36 2
35 Kỹ năng chỉ đạo dự án xây dựng 45 36 2
  3- CNKTXD dân dụng và công nghiệp 180 144 8
36 Cấu tạo kiến trúc 45 36 2
37 Công nghệ  xây dựng nhà cao tầng 45 36 2
38 Thiết kế nhà cao tầng 45 36 2
39 Thiết kế nhà công nghiệp 45 36 2
40 Kỹ năng chỉ đạo dự án xây dựng 45 36 2
  D- Thực hành, thực tập:(tuần) 8 6.4 6
  Thực tập thí nghiệm và kiểm định công trình 2 1.6 2
  Thực tập tốt nghiệp 6 4.8 4
  E- Khoá luận tốt nghiệp 5 4 5
     Tổng cộng  (tính cả GDQP) 1035 828 71
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article