TT Tên Học phần Số tiết Số TC
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin 1 30 2
2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin 2 30 2
3 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 45 3
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 2
5 Giáo dục quốc phòng 75 tiết (2 tuần) 45 3
6 Giáo dục thể chất 30 1
7 Xác suất thống kê  45 3
8 Tiếng Anh chuyên ngành 30 2
9 Toán cao cấp 60 3
10 Toán kinh tế  45 2
11 Quản trị học 45 2
12 Kinh tế vĩ mô 30 2
13 Kế toán chi phí 45 2
14 Quản trị tài chính 45 3
15 Kế toán hành chính sự nghiệp  30 2
16 Ké toán quản trị 45 2
17 Quản trị dự án 45 2
18 Thuế 45 2
19 Kiểm toán 30 2
20 Thị trường chứng khoán 30 2
21 Hệ thống thông tin kế toán 45 2
22 Kế toán xây dựng cơ bản 45 2
23 Bảo hiểm 45 2
26 Thực tập nghề nghiệp (giờ) 80 2
27 Thực tập tốt nghiệp (giờ) 240 4
28 Khóa luận tốt nghiệp (giờ) 180 3
  Cộng 1235 60
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article