TT Tên Học phần Số tiết Số TC
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin HP1 30 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin HP2 30 2
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 45 3
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 2
5 Tiếng Anh (chuyên ngành) 30 2
6 Pháp luật về Tài nguyên nước và môi trường 30 2
7 Toán đại cương 45 2
8 Toán ứng dụng 45 2
9 Vật lý đại cương 45 2
10 Hóa học đại cương 45 2
11 Biện pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai 30 2
12 Tự chọn GD đại cương (Xác xuất thống kê) 30 2
13 Giáo dục thể chất 30 2
14 Giáo dục quốc phòng - an ninh 75 5
15 Cơ học cơ sở  45 3
16 Sức bền vật liệu  30 2
17 Cơ học kết cấu 1 45 3
18 Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật 30 2
19 Thuỷ lực công trình 30 2
20 Thủy văn công trình 30 2
21 Địa chất thủy văn 30 2
22 Kỹ thuật tài nguyên nước 45 3
23 Máy bơm và trạm bơm 30 2
24 Kinh tế xây dựng 30 2
25 Kiểm soát và đo nước 30 2
26 Qui hoạch hệ thống thủy lợi 30 2
27 Quản lý khai thác công trình thủy lợi 30 2
28 Qui hoạch phát triển nông thôn 45 2
29 Khoa học đất 45 2
30 Kỹ thuật nông nghiệp 45 2
31 Thực tập nghề nghiệp (giờ) 80 2
31 Thực tập tốt nghiệp (giờ) 240 5
32 Khóa luận tốt nghiệp (giờ) 200 5
  Cộng (tiết/giờ) 1630 79
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article