1
Bạn cần hỗ trợ?
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (GDTX)
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 LỚP 10 (KHÓA 43 TC)
    Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 14/03/2020    
               
Thứ Lớp 10/1 Giáo viên 10/2 Giáo viên 10/3 Giáo viên
Ngày Tiết P101U P102U P103U
  1            
  2 Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên Hóa Đỗ Thị Khôi Nguyên Toán Phạm Văn Tiến
Thứ 2 3 Toán   Hóa   Toán  
09/03/2020 4 Hóa Đỗ Thị Khôi Nguyên        
  5 Hóa          
               
  1 Sinh Đoàn Thị Thu Địa Lê Thị Liễu Văn Nguyễn Thị Liễu
  2 Nguyễn Thị Hồng Chi Sinh Đoàn Thị Thu Địa Lế Thị Liễu
Thứ 3 3       Sinh Đoàn Thị Thu
10/03/2020 4 Địa Lê Thị Liễu        
  5            
               
  1 Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên Toán Đoàn Thị Hiền Hóa Đỗ Thị Khôi Nguyên
  2 Toán   Toán   Hóa  
Thứ 4 3            
11/03/2020 4            
  5            
               
  1 Văn Nguyễn Thị Liễu Toán Đoàn Thị Hiền    
  2 Văn   Toán      
Thứ 5 3     Văn Nguyễn Thị Liễu    
12/03/2020 4     Văn      
  5            
               
  1     Nguyễn Thị Hồng Chi Toán Phạm Văn Tiến
  2       Toán  
Thứ 6 3         Nguyễn Thị Hồng Chi
13/03/2020 4          
  5            
               
  1     Sử Nguyễn Chí Thanh Văn Nguyễn Thị Liễu
  2 Sử Nguyễn Chí Thanh SHL Đặng Công Huân Văn  
Thứ 7 3 SHL Nguyễn Thị Mỹ Duyên Văn Nguyễn Thị Liễu Sử Nguyễn Chí Thanh
14/03/2020 4 Văn Nguyễn Thị Liễu     SHL Trần Minh Thành
  5            
               
    GVCN Nguyễn Thị Mỹ Duyên GVCN Đặng Công Huân GVCN Trần Minh Thành
               
Ghi chú: Thời khóa biểu này áp dụng bắt đầu từ ngày 09/3/2020    
  Các lớp học vào buổi chiều bắt đầu từ 13h15. Học Chương trình Trung cấp nghề vào các buổi sáng trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy, theo TKB riêng
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article