1
Bạn cần hỗ trợ?
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (GDTX)
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 LỚP 10 (KHÓA 43 TC)
    Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019    
               
Thứ Lớp 10/1 Giáo viên 10/2 Giáo viên 10/3 Giáo viên
Ngày Tiết P101U P102U P103U
  1 Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên Hóa Đỗ Thị Khôi Nguyên Toán Phạm Văn Tiến
  2 Toán   Hóa   Toán  
Thứ 2 3            
07/10/2019 4            
  5            
               
  1 Sinh Đoàn Thị Thu Địa Lê Thị Liễu Sử Nguyễn Chí Thanh
  2 Nguyễn Thị Hồng Chi Sinh Đoàn Thị Thu Địa Lế Thị Liễu
Thứ 3 3   Sử Nguyễn Chí Thanh Sinh Đoàn Thị Thu
08/10/2019 4 Địa Lê Thị Liễu Nguyễn Thị Hồng Chi Văn Nguyễn Thị Liễu
  5 Sử Nguyễn Chí Thanh      
               
  1 Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên Địa Lê Thị Liễu Hóa Đỗ Thị Khôi Nguyên
  2 Địa Lê Thị Liễu Toán Đoàn Thị Hiền Hóa  
Thứ 4 3 Hóa Đỗ Thị Khôi Nguyên Toán   Địa Lê Thị Liễu
09/10/2019 4 Hóa          
  5            
               
  1 Văn Nguyễn Thị Liễu        
  2 Văn   Toán Đoàn Thị Hiền    
Thứ 5 3     Văn Nguyễn Thị Liễu    
10/10/2019 4     Văn      
  5            
               
  1         Toán Phạm Văn Tiến
  2         Nguyễn Thị Hồng Chi
Thứ 6 3          
11/10/2019 4            
  5            
               
  1     Sử Nguyễn Chí Thanh Văn Nguyễn Thị Liễu
  2 Sử Nguyễn Chí Thanh SHL Đặng Công Huân Văn  
Thứ 7 3 SHL Nguyễn Thị Mỹ Duyên Văn Nguyễn Thị Liễu Sử Nguyễn Chí Thanh
12/10/2019 4 Văn Nguyễn Thị Liễu     SHL Trần Minh Thành
  5            
               
    GVCN Nguyễn Thị Mỹ Duyên GVCN Đặng Công Huân GVCN Trần Minh Thành
               
Ghi chú: Thời khóa biểu này áp dụng bắt đầu từ ngày 9/9/2019    
  Các lớp học vào buổi chiều bắt đầu từ 13h15. Học Chương trình Trung cấp nghề vào các buổi sáng trong tuần từ thứ hai đến thư bảy, theo TKB riêng
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article