TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU TĂNG CƯỜNG
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 LỚP 10 (KHÓA 42 TC)
  Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 11/05/2019  
           
  Lớp 10/1 Giáo viên 10/2 Giáo viên
Thứ Tiết P102U P103U
  1        
  2        
Thứ 2 3        
06/05/2019 4        
  5        
  6        
  1     Toán Phạm Văn Tiến
  2     Toán  
Thứ 3 3     Toán  
07/05/2019 4        
  5        
  6        
  1     Địa Lê Thị Liễu
  2     Địa  
Thứ 4 3        
08/05/2019 4        
  5        
  6        
  1 Sinh Hồ Thị Thu Phương Trần Thị Ái Trinh
  2 Trần Thị Ái Trinh Sinh Hồ Thị Thu Phương
Thứ 5 3 Văn Nguyễn Thị Liễu Toán Phạm Văn Tiến
09/05/2019 4 Văn   Toán  
  5        
  6        
  1        
  2        
Thứ 6 3        
10/05/2019 4        
  5        
  6        
  1 Sử Nguyễn Thị Hoa Văn Nguyễn Thị Liễu
  2 Sử   Văn  
Thứ 7 3     Sử Nguyễn Thị Hoa
11/05/2019 4     Sử  
  5        
  6        
           
Ghi chú: Các lớp học vào buổi sáng bắt đầu từ 7h00.
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article