TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 LỚP 11 (KHÓA 41TC)
  Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 11/05/2019
         
  Lớp 11/1 Giáo viên Ghi chú
Thứ Tiết 103U
  1      
Thứ 2 2      
06/05/2019 3      
  4      
  5      
  1      
Thứ 3 2      
07/05/2019 3      
  4 Văn Nguyễn Thị Liễu Học buổi sáng
  5 Văn    
  1 Trần Thị Ái Trinh  
Thứ 4 2    
08/05/2019 3 Toán Trần Đình Tuấn  
  4 Toán    
  5      
  1 Sinh Hồ Thị Thu Phương  
Thứ 5 2 Sử Nguyễn Thị Hoa  
09/05/2019 3 Địa Lê Thị Liễu  
  4      
  5      
  1 Hóa Đỗ Thị Phương Thu  
Thứ 6 2 Hóa    
10/05/2019 3 Toán Trần Đình Tuấn  
  4 Toán    
  5      
  1      
Thứ 7 2      
11/05/2019 3 Văn Nguyễn Thị Liễu  
  4 Văn    
  5      
         
Ghi chú: Các lớp học vào buổi chiều bắt đầu từ 13h20. Học Chương trình Trung cấp nghề nghiệp vào các buổi sáng trong tuấn từ thứ hai đến thứ bảy, theo TKB riêng
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article