. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
      THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 25 Từ 14/1/19 đến 20/1/19            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 17h30 Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U 203U 104V 204V CKT+NTDT 101U 102U 102U 103U 103U 101V TT TT TT TT TT 203V 202V 203U 101V 202V 203V VPCTy
Thứ 2 AV3 AV3 Lực Cài đặt PM LT1 PL KNGT KNGT Thể dục Thể dục TinĐC Thực tập Tốt nghiệp 7/8 Thực tập Tốt nghiệp 7/8 Thực tập Tốt nghiệp 7/8 Thực tập Tốt nghiệp 5/7 Thực tập KTV Thi công 5/5 Thủy công CN tưới tiêu LĐMB KTQT CHCS CHCS  
14/1/19                       KTTC Tính toán TV LĐMB KTTC2 VKT VKT  
Thứ 3 KN2 KN2 KN2 KN2   PL AV1 AV1 KNGT KNGT AV1 KTTC KTTNN CTN KTQT KTĐ KTĐ  
15/1/19                       TinUD TinUD TinUD KTTC2 ĐCCT MT  
Thứ 4                     TK       KTTC2 CHCS CHCS  
16/1/19                             KTQT VKT VKT  
Thứ 5 KN2 KN 2 KN 2 KN2   AV1 KNGT KNGT PL PL AV1 KTTC KTTNN CTN KTQT KTĐ KTĐ  
17/1/19                       TinUD TinUD TinUD KTTC2 ĐCCT MT  
Thứ 6 AV3 AV3 TB điện Cài đặt PM LT1 Thể dục PL PL KNGT KNGT TK Thủy công CN tưới tiêu LĐMB KTQT CHCS CHCS  
18/1/19           SHL SHL SHL SHL SHL   KTTC Tính toán TV LĐMB KTTC2 VKT VKT VLXD
Thứ 7 AV3 AV3 Lực Phần cứng   KNGT Thể dục Thể dục PL PL             Thủy công CN tưới tiêu LĐ ĐÔ 1       VLXD
19/1/19                                 KTTC Tính toán TV LĐĐÔ 1        
Chủ nhật                     AV1                       VLXD
20/1/19                                              
Môn học, mô đun kết thúc: 42KT: Tin ĐC, TK; 10TNN2: VLXD          
Môn học, Mô đun mới: 10CTT+10TNN1: Kỹ thuật điện (KTĐ)
Ghi chú: Ghép lớp 10CTT và lớp 10TNN1 học các môn CHCS, VKT, KTĐ tại phòng 202V          
Từ tuần 26 (Ngày 21/01/2019 trở đi) lớp 42KT thi lần 1 các môn đã kết thúc      
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article