. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
      THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 24 Từ 7/1/19 đến 13/1/19            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 17h30 Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U 203U 104V 204V CKT+NTDT 101U 102U 102U 103U 103U 101V TT TT TT TT TT 203V 202V 203U 101V 202V 203V VPCTy
Thứ 2 Kiểm tra văn hóa lớp 11, học kỳ I theo lịch riêng   Kiểm tra văn hóa khối lớp 10, học kỳ I theo lịch riêng TinĐC Thực tập Tốt nghiệp 6/8 Thực tập Tốt nghiệp 6/8 Thực tập Tốt nghiệp 6/8 Thực tập Tốt nghiệp 4/7 Thực tập KTV Thi công 4/5 Thủy công KTTNN LĐMB KTQT CHCS CHCS  
7/1/19     TinUD TinUD TinUD KTCP2 VKT VKT  
Thứ 3                     KTCT KTTC Tính toán TV LĐĐÔ 1 KTQT KNGT KNGT  
8/1/19                       Thủy công CN tưới tiêu LĐĐÔ 1 KTCP2 ĐCCT MT  
Thứ 4 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi   14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi TinĐC              
9/1/19 ĐK NVB TL CSDL   C.Trị C.Trị C.Trị C.Trị C.Trị                
Thứ 5 KN2 KN2 KN2 KN2             AV1 KTTC Tính toán TV LĐĐÔ 1 KTQT CHCS CHCS  
10/1/19 AV3 AV3 TB điện Cài đặt PM               Thủy công CN tưới tiêu LĐĐÔ 1 KTCP2 ĐCCT MT  
Thứ 6 AV3 AV3 Lực Phần cứng LT1 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi TK KTTC KTTNN LĐMB KTQT CHCS CHCS  
11/1/19 SCC Cắm hoa TB điện Cài đặt PM   GDQP GDQP GDQP GDQP GDQP   TinUD TinUD TinUD KTCP2 VKT VKT VLXD
Thứ 7                                             VLXD
12/1/19                                              
Chủ nhật                     AV1                       VLXD
13/1/19                                              
Môn học, mô đun kết thúc: 10CTT+10TNN1: KNGT; 42KT: KTCT;          
Môn học, Mô đun mới: 09CTT: Thủy công, Kỹ thuật thi công (KTTC); 09TTN1: Công nghệ tưới tiêu (CN tưới tiêu)
Ghi chú: Ghép lớp 10CTT và lớp 10TNN1 học các môn CHCS, VKT, KNGT tại phòng 202V          
Từ tuần 25 (Ngày 14/01/2019 trở đi) lớp 42KT thi lần 1 các môn đã kết thúc      
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article