. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
      THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 23 Từ 31/12/18 đến 6/1/19            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 17h30 Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U 203U 104V 204V CKT+NTDT 101U 102U 102U 103U 103U 101V TT TT TT TT TT 203V 202V 203U 101V 202V 203V VPCTy
Thứ 2                       Thực tập Tốt nghiệp 5/8 Thực tập Tốt nghiệp 5/8 Thực tập Tốt nghiệp 5/8 Thực tập KTV QLKT CTTL 5/5 Thực tập KTV Thi công 4/5              
31/12/18                                    
Thứ 3 CHỨC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR 2019
1/1/19
Thứ 4 Kiểm tra văn hóa khối lớp 11, học kỳ I năm học 208 - 2019 theo lịch riêng   Kiểm tra văn hóa khối lớp 1, học kỳ I năm học 208 - 2019 theo lịch riêng TinĐC Thực tập Tốt nghiệp 5/8 Thực tập Tốt nghiệp 5/8 Thực tập Tốt nghiệp 5/8 Thực tập KTV QLKT CTTL 5/5 Thực tập KTV Thi công 4/5 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi  
2/1/19     MB TLCT TKML KTSN AV1 AV1  
Thứ 5   AV1              
3/1/19                  
Thứ 6   TinĐC              
4/1/19                 VLXD
Thứ 7   AV1           7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi VLXD
5/1/19               NM TB LM điện Thuế Tin ĐC Tin ĐC  
Chủ nhật                     KTCT                       VLXD
6/1/19                                              
Môn học, mô đun kết thúc:          
Môn học, Mô đun mới: 10TNN2: VLXD
Ghi chú:          
Từ tuần 22 (Ngày 24/12/2018 trở đi) các lớp 09, 10 Cao đẳng thi lần 1 các môn đã kết thúc      
Từ tuần 23 (Ngày 31/12/2018 trở đi) các lớp 41, 42 Trung cấp (lớp 11, 10 VH) kiểm tra các môn văn hóa học kỳ 1 và thi các môn đã kết thúc      
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article