. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
      THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 19 Từ 3/12/18 đến 9/12/18            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 17h30 Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U 203U 104V 204V CKT+NTDT 101U 102U 102U 103U 103U 101V TT TT TT TT TT 203V 202V 203U 101V 202V 203V VPCTy
Thứ 2 AV3 AV3 Lực   LT1 PL KNGT KNGT Thể dục Thể dục AV1 Thực tập Tốt nghiệp 1/8 Thực tập Tốt nghiệp 1/8 Thực tập Tốt nghiệp 1/8 Thực tập KTV QLKT CTTL 1/5 Thực tập nghề nghiệp 4/4 KC thép TB LM điện KTSN CHCS CHCS  
3/12/18                       NM TB LM điện KTCP VKT VKT  
Thứ 3 KN2 KN2 KN2 KN2   PL AV1 AV1 KNGT KNGT TK KC thép TLCT CTN KTQT KNGT KNGT  
4/12/18                       TinUD TinUD TinUD Thuế ĐCCT MT  
Thứ 4 SCC Cắm hoa Lực Phần cứng   KNGT Thể dục Thể dục AV1 AV1 AV1 KC thép TLCT LM điện KTSN CHCS CHCS  
5/12/18                       NM Tính toán TV LM điện KTCP VKT VKT  
Thứ 5 AV3 AV3 TB điện Cài đặt PM   Thể dục KNGT KNGT PL PL TK NM Tính toán TV CTN KTQT KNGT KNGT  
6/12/18                       TinUD TinUD TinUD Thuế ĐCCT MT  
Thứ 6 KN 2 KN 2 KN 2 KN2 LT1 AV1 PL PL KNGT KNGT TinĐC KC thép TLCT LM điện KTSN CHCS CHCS  
7/12/18           SHL SHL SHL SHL SHL   NM Tính toán TV LM điện KTCP VKT VKT SBVL
Thứ 7       Phần cứng                                     SBVL
8/12/18                                              
Chủ nhật                     KTCT                       Ôn thi
9/12/18                                              
Môn học, mô đun kết thúc: 09TTN1: TB, 10TNN2: SBVL;          
Môn học, Mô đun mới: Khóa 41TC: Kỹ năng làm việc nhóm và phát triển đội ngũ (KN2); 42TL: Thiết bị điện trong Công trình thủy lợi (TB điện); 42 KT: Thống kê (TK);
Ghi chú: Ghép lớp 10CTT và lớp 10TNN1 học các môn CHCS, VKT, KNGT tại phòng 202V          
  Ghép lớp 42LT+42TH để học các môn chung tại phòng 102U; Ghép lớp 42 ĐN+42ĐĐ để học các môn chung tại phòng 103U.          
Ghép các lớp 41 Trung cấp học môn Kỹ năng 2 tại phòng 103V      
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article