TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 LỚP 10 (KHÓA 42 TC)
           
  Lớp 10/1 Giáo viên 10/2 Giáo viên
Thứ Tiết P102U P103U
  1 Văn Nguyễn Thị Liễu Sử Nguyễn Thị Hoa
  2 Văn   Sử  
Thứ 2 3 Sử Nguyễn Thị Hoa Văn Nguyễn Thị Liễu
05/11/2018 4 Sử   Văn  
           
           
  1 Sinh Hồ Thị Thu Phương Toán Phạm Văn Tiến
  2 Toán Lê Thị Kim Oanh Sử Nguyễn Thị Hoa
Thứ 3 3 Sử Nguyễn Thị Hoa Sinh Hồ Thị Thu Phương
06/11/2018 4        
  5        
  6        
  1 Toán Lê Thị Kim Oanh Hóa Võ Thị Quế Hương
  2 Toán   Hóa  
Thứ 4 3 Hóa Võ Thị Quế Hương Toán Phạm Văn Tiến
07/11/2018 4 Hóa   Toán  
  5        
  6        
  1        
  2        
Thứ 5 3        
08/11/2018 4        
  5        
  6        
  1 Trần Thị Ái Trinh    
  2      
Thứ 6 3 Địa Lê Thị Liễu Trần Thị Ái Trinh
09/11/2018 4 Địa    
  5     Địa Lê Thị Liễu
  6     Địa  
  1        
  2        
Thứ 7 3        
10/11/2018 4        
  5        
  6        
           
Ghi chú:          
  Các lớp học vào buổi chiều bắt đầu từ 13h20. Học Chương trình Trung cấp nghề vào các buổi sáng trong tuấn từ thứ hai đến thư bảy, theo TKB riêng
  Danh sách lớp niêm yết tại bảng thông báo    
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article