. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
      THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 14 Từ 29/10/18   đến 4/11/18            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 17h30 Sáng Sáng Sáng Cả ngày Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U 203U 104V 204V CKT+NTDT 101U 102U 102U 103U 103U 101V 103V 101V 104V   201U 203V 202V 203U 101V 202V 202V VPCTy
Thứ 2 Đón khách NVB VKT Ôn thi HĐH LT1 C.Trị C.Trị C.Trị Tin ĐC Tin ĐC Luật KT TCTC TCTC TCTC Thực tập nghề nghiệp 4/4 CTKT MXD TB CTN KTSN C.Trị C.Trị  
29/10/18                       CNXDTL CNXD DD CNXD Cầu Mạng thoát BTCT HTT&T TKMC KTTC1 AV1 AV1  
Thứ 3 AV3 AV3 MT     TinĐC Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục C.Trị KTXD KTXD KTXD   MB TV&ĐCTV TV&ĐCTV TCDN TinĐC TinĐC  
30/10/18       LT1               CNXDTL CNXD DD CNXD Cầu CTKT NM TLCT Hóa nước KTTC1 PL PL  
Thứ 4 Đón khách NVB TL CSDL   AV1 C.Trị C.Trị C.Trị C.Trị KTVM CNXDTL CNXD DD CNXD Cầu CTKT MXD TB CTN KTSN C.Trị C.Trị  
31/10/18                       KTXD KTXD KTXD   BTCT HTT&T TKMC KTTC1 AV1 AV1  
Thứ 5     VKT     C.Trị Tin ĐC Tin ĐC C.Trị C.Trị Luật KT CNXDTL CNXD DD CNXD Cầu Mạng thoát MB TV&ĐCTV TV&ĐCTV TCDN TinĐC TinĐC  
1/11/18           Thể dục AV1 AV1 Tin ĐC Tin ĐC   TCTC TCTC TCTC CTKT NM TLCT Hóa nước KTTC1 PL PL  
Thứ 6 7h30 thi 7h30 thi TL 7h30 thi LT1 TinĐC     AV1 AV1 C.Trị TCTC TCTC TCTC CTKT MXD TB CTN KTTC1 C.Trị C.Trị  
2/11/18 MKT VHÂT   HĐH   SHL     SHL SHL   CNXDTL CNXD DD CNXD Cầu Mạng thoát BTCT HTT&T TKMC Thuế AV1 AV1 VKT
Thứ 7             Tin ĐC Tin ĐC                             VKT
3/11/18             SHL SHL                              
Chủ nhật                     TCTT                       VKT
4/11/18                                              
Môn học, mô đun kết thúc: 42TL: MT; 42 T1: CSDL; 42KT: TCTT; 08CN2: Mạng thoát; 09TNN+09CTN; TV& ĐCTV; 09KT: TCDN; 08CX: KTXD          
Môn học, Mô đun mới: 09KT: Thuế
Ghi chú: Từ tuần 12, các lớp học buổi sáng bắt đầu từ lúc 7h00, các lớp học buổi chiều và buổi tối giữ nguyên như trước đây (Riêng lịch thi theo giờ qui định riêng)          
  Ghép lớp 42LT+42TH để học các môn chung tại phòng 102U; Ghép lớp 42 ĐN+42ĐĐ để học các môn chung tại phòng 103U.          
Ghép lớp 08CX1+08CX2+08CX3 học môn TCTC và KTXD tại phòng 103V      
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article