Đào tạo

Thời khóa biểu lớp 11, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 22/4/2019 dến ngày 28/4/2019

Thời khóa biểu lớp 10, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019

Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2018-2019

Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019

Ngạnh học của tương lai

người học sẽ được tham gia thực hành, thực tập tại Trung tâm quan trắc môi trường là đơn vị trực thuộc của Trường. Ngoài ra, người học sẽ cùng với với giảng viên, các kỹ sư tham gia các công trình thực tế trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Thời khóa biểu lớp 11, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019

Thời khóa biểu lớp 10, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019

Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2018-2019

Từ ngày 15/4/2019 đến 21/4/2019

Thời khóa biểu lớp 11, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019

Thời khóa biểu lớp 10, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019

Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2018-2019

Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019
123...Trang cuối