Xem điểm học tập và rèn luyện

 

TT Tên lớp Trình độ Link xem điểm
1 11TNN Cao đẳng Nhấn vào đây để xem
2 11CTT Cao đẳng Nhấn vào đây để xem
3 12CTT Cao đẳng Nhấn vào đây để xem
4 12XD Cao đẳng Nhấn vào đây để xem
5 12LTCT Cao đẳng Nhấn vào đây để xem
6 13CTT Cao đẳng Nhấn vào đây để xem
7 13CĐ Cao đẳng Nhấn vào đây để xem
8 13LTCT Cao đẳng Nhấn vào đây để xem
9 43CTN Trung cấp Nhấn vào đây để xem
10 43LT Trung cấp Nhấn vào đây để xem
11 43NH Trung cấp Nhấn vào đây để xem
12 43TL Trung cấp Nhấn vào đây để xem
13 43ĐN Trung cấp Nhấn vào đây để xem
14 44NH1 Trung cấp Nhấn vào đây để xem
15 44NH2 Trung cấp Nhấn vào đây để xem
16 44TH Trung cấp Nhấn vào đây để xem
17 44ĐN Trung cấp Nhấn vào đây để xem
18 44LT Trung cấp Nhấn vào đây để xem
19 44Đ Trung cấp Nhấn vào đây để xem
20 45LT Trung cấp Nhấn vào đây để xem
21 45K Trung cấp Nhấn vào đây để xem
22 45CTN Trung cấp Nhấn vào đây để xem
23 45Đ Trung cấp Nhấn vào đây để xem
24 45NH1 Trung cấp Nhấn vào đây để xem
25 45NH2 Trung cấp Nhấn vào đây để xem
26 45TL Trung cấp Nhấn vào đây để xem
27 45XD Trung cấp Nhấn vào đây để xem
28 45ĐN1 Trung cấp Nhấn vào đây để xem
29 45TH Trung cấp Nhấn vào đây để xem
30
31
32

 

Ý kiến của bạn