Các biểu mẫu dành cho HSSV

TT Tên biểumẫu Ký hiệu Ghi chú
1  Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc MH  ĐT-01
2  Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp ĐT-02
3  Phiếu đăng ký học lại/ học cải thiện Môn học/ Mô đun ĐT-03
4  Phiếu đăng ký thi lại  Môn học/ Mô đun ĐT-04
5  Đơn xin điều chỉnh điểm quá trình ĐT-05
6  Đơn hoãn xét công nhận tốt nghiệp ĐT-06
7  Đơn xét công nhận tốt nghiệp ĐT-07
8  Đơn xin học lai theo hình thức học ghép với lớp khác ĐT-08
9  Đơn xin cấp lại bảng điểm học tập ĐT-09
10  Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệm tạm thời ĐT-10
11  Đơn xin xác nhận văn bằng tốt nghiệp CTSV-01
12  Đơn đính chính thông tin cá nhân CTSV-02
13  Đơn xin xác nhận học sinh sinh viên tại Trường CTSV-03

Ý kiến của bạn