Công đoàn trường

Công đoàn trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

1. Đồng chí Nguyễn Minh Phụng – Chủ tịch Công đoàn
2. Đồng chí Huỳnh Viết Bi – Phó chủ tịch Công đoàn
3. Đồng chí Phạm Văn Phụng
4. Đồng chí Phạm Trung Hội
5. Đồng chí Phan Ngọc Chiến
6. Đồng chí Phan Thị Ái Hoa

7. Đồng chí Lê Thị Xuân

Ý kiến của bạn