CTĐT ngành Xây dựng công trình thủy

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Tên ngành, nghề: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

Mã ngành, nghề: 5510109

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 15 tháng

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo kỹ thuật viên trình độ Trung cấp ngành Xây dựng công trình thủy đạt chuẩn đầu ra bậc 4 khung trình độ Quốc gia,có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe; có kiến thức kỹ năng chuyên môn (nghiệp vụ)tương xứng đáp ứng yêu cầu của thực tế nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Chương trình trang bị những kiến thức, kỹ năng để thực hiện các công việc của người kỹ thuật viên để thi công xây dựng công trình thủy dưới sự giám sát, hướng dẫn của Kỹ sư thuộc ngành Xây dựng công trình thủy

1.2. Mục tiêu cụ thể:          

1.2.1 Về kiến thức:

Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật; Hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thân thể, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vể kiến thức chuyên môn

– Trình bày được cấu tạo của các bản vẽ Kỹ thuật xây dựng;

– Mô tả được trạng thái làm việc của các kết cấu cơ bản và tính chất của một số loại vật liệu thường dùng trong công trình thủy;

– Trình bày được cấu tạo địa chất công trình, tác dụng của thủy văn và thủy lực đối với công trình thủy;

– Mô tả được cấu tạo của các bộ phận công trình thủy ;

– Áp dụng được các kiến thức cơ bản và chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình thủy;

– Trình bày được cách thức tổ chức và quản lý trong thi công, xây dựng công trình thủy.

            1.2.2 Về kỹ năng:

– Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật;

– Vẽ được bản vẽ công trình thủy lợi theo mẫu có sẵn

– Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong Xây dựng công trình thủy;

– Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và lập được dự toán công trình

– Làm được và chỉ đạo công nhân thực hiện các công việc xây dựng công trình thủy như: Công tác chuẩn bị thi công; công tác hố móng, công tác đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình;

– Xử lý được những sai phạm nhỏ thường gặp trong quá trình thi công,

– Có năng lực ngoại ngữ đạt trình độ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

– Có kỹ năng về công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc.

     1.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Chấp hành chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể và xã hội;

– Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

– Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể và xã hội;

– Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi.

– Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn.

– Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

1.3 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Làm kỹ thuật viên dưới sự hướng dẫn của kỹ sư thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng trong và ngoài nước;

– Tự tổ chức tổ, nhóm thợ thực hiện các công việc xây dựng công trình thủy lợi;

– Sau khi tốt nghiệp, học sinh có đủ điều kiện để học liên thông lên các trình độ cao hơn theo quy định.

  1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học, mô đun: 23 môn học, mô đun

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 55 tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 270 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1210 giờ

– Khối lượng lý thuyết:  636 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 744 giờ

 

  1. Nội dung chương trình:

 

 

 

Mã MH/ MĐ

 

 

Tên môn học/mô đun

  Thời gian học tập (giờ)
Số tín chỉ  

Tổng số

Trong đó
Lý thuyết TH/TT/TN/BT/TL* Kiểm

tra

I Các môn học chung  
I.1 Các môn học chung bắt buộc 14 270 125 130 15
MH 01 Chính trị 3 45 42 0 3
MH 02 Pháp luật 2 30 28 0 2
MH 03 Tin học 2 45 13 30 2
MH 04 Ngoại ngữ 3 60 27 30 3
MH 05 Giáo dục thể chất 2 45 0 43 2
MH 06 Giáo dục QP và An ninh 2 45 15 27 3
II Các môn học, mô đun chuyên môn 41 1210 511 637 62
      II.1 Môn học, mô đun cơ sở 20 435 244 162 29
MH 07 Vẽ Kỹ thuật 3 75 46 25 4
MH 08 Lực học 2 45 30 12 3
MH 09 Vật liệu xây dựng 2 45 35 8 2
MH 10 Địa chất công trình 2 30 20 8 2
MĐ 11 Trắc địa 3 90 30 50 10
MH 12 Thủy lực 2 45 28 15 2
MH 13 Thuỷ văn 2 30 20 8 2
MH 14 Kỹ thuật điện 2 30 20 8 2
MH 15 Tin ứng dụng 2 45 15 28 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên ngành 13 255 187 55 13
MH 16 Kết cấu 2 45 30 13 2
MH17 Máy xây dựng 2 30 24 4 2
MH18 Thi công 3 60 47 10 3
MH19 Thủy công 2 45 33 10 2
MH20 An toàn lao động 2 30 28 0 2
MH21 Dự toán công trình 2 45 25 18 2
II.3 Môn học, mô đun thực tập 8 520 80 420 20
MĐ 22 Thực tập Công nhân xây dựng 3 200 40 150 10
MĐ 23 Thực tập tốt nghiệp 5 320 40 270 10
Tổng cộng 55 1480 636 767 77

Ý kiến của bạn