Phòng đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO

Điện thoại: 0510.3863366 – Email: daotao@ckt.edu.vn

A. CHỨC NĂNG:

1. Tham mưu Hiệu trưởng công tác tuyển sinh và quản lý, phát triển đào tạo bậc Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp, Trung cấp Nghề, Sơ cấp Nghề.

2. Liên kết với các Trường, các cơ sở sản xuất để đào tạo, bồi dưỡng các ngành, nghề Trường được phép đào tạo, bồi dưỡng.

3. Quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo.

4. Tổ chức quản lý và sử dụng giảng đường. Thực hiện điều phối hiệu quả giảng đường với thời khóa biểu phục vụ công tác đào tạo

5. Tổ chức khai thác các nguồn thông tin qua mạng và hệ thống kho tài nguyên của Trung tâm phục vụ kịp thời nhu cầu sử dụng của Trường.

6. Tổ chức và cung cấp các loại hình dịch vụ thông tin tại chỗ và từ xa. Phối hợp xây dựng các loại cơ sở dữ liệu, các sản phẩm thông tin khoa học và thông tin chuyên đề dưới dạng in và điện tử.

7. Quản lý công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử… phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

8. Tham mưu Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu, quản lý Khoa học – Công nghệ và tổ chức điều hành công tác nghiên cứu Khoa học – Công nghệ.

9- Tham mưu Hiệu trưởng về công tác khảo thí, kiểm định chất lượng theo quy định.

10. Thực hiện công tác khảo thí, kiểm định chất lượng và hoạt động đào tạo, quản lý đào tạo theo quy định của Nhà nước và của Trường.

B. NHIỆM VỤ:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo và lập chương trình, kế hoạch đào tạo các Ngành, Nghề được đào tạo theo quy định.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm đạt hiệu quả, đúng quy định. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo ở Trường theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo; Chuyên trách công tác đề thi, chấm thi và phương án điểm chuẩn tuyển sinh.

3. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn và Đơn vị chức năng đổi mới, hoàn thiện: Mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy. Đề xuất với Ban Giám hiệu hướng giải quyết nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập trong Trường và quản lý, thực hiện tiến độ, kế hoạch giảng dạy, học tập từng học kỳ, năm học.

5. Thường trực các Hội đồng: Tuyển sinh, Thi tốt nghiệp, Khen thưởng – Kỷ luật sinh viên, học sinh, Khoa học – Kỹ thuật, Đào tạo, Khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và tham gia các Hội đồng liên quan đến xét cấp học bổng, trợ cấp, xét lên lớp, ngừng học, thôi học của sinh viên, học sinh.

6. Tổ chức thực hiện các qui chế, qui định về đào tạo. Bố trí thời khóa biểu giảng dạy, học tập và lịch thi cho các bậc, hệ đào tạo của Trường. Thực hiện quản lý, trực phòng đợi Giáo viên và phục vụ giảng đường.

7- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các Quy định, Hướng dẫn công tác khảo thí, kiểm định chất lượng đào tạo ở Trường và theo dõi việc thực hiện tại các đơn vị.

8. Quản lý, lưu trữ: Hồ sơ, Kết quả học tập của sinh viên, học sinh. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với sinh viên, học sinh. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn… liên quan đến công tác đào tạo, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo

9. Xác nhận giờ giảng, các hoạt động khác có liên quan đến công tác giảng dạy của Giáo viên, Giảng viên theo quy định; Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho sinh viên, học sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, ứng dụng Khoa học – Công nghệ, đồng thời xây dựng hệ thống các qui định, qui chế về hoạt động nghiên cứu Khoa học – Công nghệ ở Trường.

11. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở xây dựng ngân hàng đề thi ở Trường. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi.

12. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức thi, cung cấp đề thi và chấm thi cho các kỳ thi trong Trường theo quy chế hiện hành.

13. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo của Trường.

14. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.

15. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.

 

 

Ý kiến của bạn