Thông báo tuyển dụng viên chức

Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuyển dụng viên chức năm 2019;
– Y tế trường học( mã ngạch V.08.03.07) : 01 người
– Thư viện ( mã ngạch V.10.02.07): 01 người

TB tuyen dung

 

 

 

Ý kiến của bạn